1. Informació corporativa

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que aquesta pàgina web és propietat de BERNAT INGLÈS BASULDO, amb C.I.F.40374489J amb domicili a Poble Orfes, 20 -17468 Vilademuls i amb les següents dades de contacte: 972264403/ info@feelgoodmusic.cat.

2. Protecció de Continguts

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel•lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit per BERNAT INGLÈS BASULDO en aquesta pàgina Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o “look and feel”: marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, software, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a BERNAT INGLÈS BASULDO i/o a tercers als quals els han estat cedits els seus drets. En cap cas, l’accés al Lloc Web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Aquests termes i condicions d’ús del Lloc Web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus continguts diferent als aquí expressament previstos. Queda totalment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc Web. Sense perjudici de tot l’esmentat anteriorment, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc Web pot vulnerar els drets de propietat intel•lectual i industrial, preguem que ho ens ho faci saber al més aviat possible.

3. Accés i Ús del Lloc Web

Tant l’accés al Lloc Web com l’ús no consentit que pugui fer-se de la informació continguda a la pàgina és exclusivament responsabilitat de qui ho realitza. L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc Web de conformitat amb les condicions, termes i polítiques vigents, amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts del Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de BERNAT INGLÈS BASULDO, de la resta d’usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest Lloc Web o impedir la normal utilització o el fet de gaudir-ne per part dels usuaris. BERNAT INGLÈS BASULDO no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels desperfectes que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest com a conseqüència de: (i) la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i/o productes oferts per BERNAT INGLÈS BASULDO a través del seu Lloc Web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l’ús de versions no actualitzades del sistema.

4. Enllaços a tercers

En aquest Lloc Web es poden utilitzar enllaços a altres pàgines web. BERNAT INGLÈS BASULDO no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina web a la qual es té accés des d’aquest Lloc Web, pàgines a les quals l’interessat accedeix sota la seva única responsabilitat. De la mateixa manera, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del Lloc Web de BERNAT INGLÈS BASULDO que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i/o en els documents o els fitxers de l’usuari, eximint igualment BERNAT INGLÈS BASULDO de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol tipus ocasionats per tot el que s’ha descrit anteriorment.

5. Xarxes socials

L’informem que BERNAT INGLÈS BASULDO pot estar present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de BERNAT INGLÈS BASULDO es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. BERNAT INGLÈS BASULDO tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis de BERNAT INGLÈS BASULDO, així com amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin. Queda prohibida la publicació de continguts: – Que siguin presumptament il•lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il•lícites o contravinguin els principis de la bona fe. – Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que BERNAT INGLÈS BASULDO consideri no apropiats. – I en general que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció del ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel•lectual i industrial. Tanmateix, BERNAT INGLÈS BASULDO es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

6. Modificació dels Termes i Condicions d’Ús, Política de Privacitat i de Protecció de Dades.

El Responsable del Fitxer es reserva el dret a modificar en tot moment i sense avís previ les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, amb l’obligació, per part de l’usuari de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi i efecte de comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis, prenent com a referència la data de l’última actualització.

Data d’última actualització: 12 de febrer de 2020